vshoot | Tejasri + RajShekar

Pellikoduku

Pellikoduku

Pellikuthuru

Pellikuthuru

Pre-Wedding

Pre-Wedding

Reception

Reception

Wedding

Wedding